HÁZIREND & ÁSZF

EFOTT HÁZIREND

Jelen Házirend az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lh. 1. em. 8., cégjegyzékszám: 01-09-901812) (továbbiakban: Szervező) által szervezett Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) elnevezésű zenei fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) területére történő belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

NYITÁS – ZÁRÁS

FONTOS: Az EFOTT 2022. július 13-án, szerdán 14.00 órakor nyitja kapuit a fesztiválozók részére.

A fesztivál vendégeinek 2022. július 17-én (vasárnap) 10.00 óráig kell elhagyniuk a helyszínt, hiszen  a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek.

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE 

1./ A Rendezvényre az alábbi feltételek mellett kizárólag megváltott jegy birtokában lehet belépni. A szervező kiköti, hogy a Rendezvényre megváltott jegy át nem ruházható, és vissza nem váltható.

A bérlettel rendelkező fesztiválozók részére a jegyek 2022. július 13-án (szerda) 14.00-tól 2022. július 17. (Vasárnap) 10.00-ig érvényesek.

Az adott napra szóló napijegy másnap 10.00 óráig érvényes. Éjfél után érkezés esetén, még előző napi karszalag jár. Reggel 6.00 óra után elérhető az aznapra érvényes karszalag.

2./ A belépőjegyet a Szervező a belépés alkalmával karszalagra cseréli, amit  a Látogató az érvényesség ideje alatt  köteles mindvégig viselni. A karszalag  vissza nem váltható,  és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a  Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező minden esetben jogi eljárást kezdeményez.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen való részvételre feljogosító  karszalag meglétét a  Szervező alkalmazottai a be- és kilépés során, valamint a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Látogató köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, a kapcsoló patent résznél megbontották, ha a Látogató kézfejénél lényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint, ha a karszalag manipulálására bármely más látható jel utal.

3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza.

Az előbbiekre is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékonyanyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén kempingezni, sátrazni kizárólag az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehetséges, tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvény sajátos jellegére figyelemmel a Szervező  az egyébként megszokottnak minősülő egyes  kempingeszközök bevitelét megtilthatja.

Pilóta nélküli légi járművet (drón) a Rendezvény területére  kizárólag  a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni.  A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával audiovizuális felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. A drón alkalmazásának szándékáról, annak módjáról és tervezett időpontjáról az érintett köteles a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyását kérni.

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

4./ A Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult palackozott vizet vagy üdítőt (Engedélyezett márkák: a szervező honlapján Partner menüpontban feltüntetett kereskedelmi márkák) bevinni a Rendezvény területére, kivéve az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetét, ekkor a Látogató a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiségben jogosult vizet bevinni a rendezvényre. Műanyagkannát a Látogató csak üres állapotban vihet be a Rendezvényre.

Tilos élelmiszer vagy dohánytermék kereskedelmi mennyiségben történő bevitele a Rendezvények területére. Kereskedelmi mennyiségnek számít az élelmiszerek körében a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiséget meghaladó mennyiség, dohánytermék esetében pedig a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

5./

a., A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek,
b., a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek,

kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére ingyenesen
és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. Ez alól kivételt képeznek a siket
és nagyothalló vendégek, akik a SINOSZ kártya felmutatásával ingyenesen, nagykorú
cselekvőképes kísérő nélkül is látogathatják a rendezvényt. A cselekvőképesség korlátozása,
vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén. A kísérőnek a rendezvényre
történő belépéshez szükséges belépővel rendelkeznie, tehát számára a belépőjegy megváltása
nem ingyenes. Továbbá felelősséggel tartozik a kísért személyért.

6./ A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen.

7./ A fesztivál területére állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat. A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a Rendezvényre. Az állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton, köteles továbbá a Szervezőnek a Rendezvény ideje alatt is elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során és a Rendezvény alatt a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az állatot a rendezvényről kitilthatja. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében is a szájkosár használata kötelező figyelemmel arra, hogy az állat a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagálhat. A segítő és vakvezető kutyáért a Látogató felel.

EFOTT FESZTIVÁLKÁRTYA

Az EFOTT készpénzmentes fesztivál. A fesztivál területén belül Paypass bankkártyával vagy EFOTT  fesztiválkártyával lehet fizetni.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.

A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló természeti terület – ideértve a kempingezésre kijelölt övezeteket is – használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni.  A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervező engedélyével annak Szerződéses partnerei, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Az előbbiekre figyelemmel a Látogató a Rendezvényen való részvételével kifejezetten hozzájárul  ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez., A Látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősül közszereplőnek, úgy a róla készített kép- és hangfelvétel csakis kifejezett hozzájárulása után nevesíthető.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás, és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben

A Látogató jogosult mobiltelefonnal vagy nem professzionális fotófelszereléssel a Rendezvényen hang- és képfelvételt készíteni. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatja, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azon sérelmek és károk miatt, amit a Látogatók az előzőekben írtak megszegésével okoznak.

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal, dohányáruval kiszolgálni tilos.

Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a Rendezvény területén is tilos.

5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

6./ A Rendezvényen a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás tilos, kivéve ha azt a Szervező előzetes bejelentés alapján írásban engedélyezte. A Szervező által engedélyezett demonstrációban részt vevő személyek kötelesek a jelen házirendet, a vonatkozó jogszabályokat és a Szervező által meghatározott egyéb feltételeket betartani. Az ilyen demonstrációk nem járhatnak a Rendezvény, a szervezett koncertek és más programok, valamint a Rendezvény területén való szabad közlekedés akadályozásával, korlátozásával vagy ellehetetlenítésével.

7./ A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró  biztonsági szolgálat és szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató a köteles a Rendezvény területén szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, testi épségét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni. A Látogató ezen személyek eljárásával szemben a Rendezvény területén működő ún. információs ponton panasszal élhet.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1./ A fesztivál közelében parkolási lehetőség biztosított korlátozott számban. A kijelölt parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.

2./ A Rendezvényt a Szervező az időjárási viszonyoktól függetlenül is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére.

3./ A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

4./ Helyszíni csomagmegőrzésre térítés ellenében van lehetőség a Rendezvényen. A csomagmegőrző díja elhelyezett csomagonként és alkalmanként 400 HUF, azaz négyszáz forint A csomagmegőrzőben elhelyezett értékekre a Szervező 20.000 HUF, azaz húszezer forint összeghatárig felelősséget vállal. Az érték külső elháríthatatlan okból való károsodása esetén a Szervező felelősséget nem vállal.(VIS MAJOR)

5./ A fesztivál területén a sátrazás a kijelölt helyen lehetséges külön, ún. kemping jeggyel rendelkezők számára. A kempinget a kapunyitást követően lehet elfoglalni, érkezési sorrendben. Napi tisztálkodás a kemping területén található zuhanyzókban lehetséges.

A fesztivál vendégeinek a Rendezvény utolsó napjának reggelén 10.00 óráig kell elhagyni a Rendezvény területét, így a kempinget is, mivel a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek.

6./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.

7./ A Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen észrevétellel és panasszal  a Rendezvény területén működő információs pont munkatársaihoz lehet fordulni.

8./ A talált tárgyak az információs pontban adhatók le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. A talált tárgyakat a fesztivál után 7 napig őrizzük meg, és az info@efott.hu e-mail címen lehet érdeklődni ezek ügyében.

9./ A rendezvényen folyamatos, 0-24 órás orvosi és mentőügyelet működik. A fesztivál orvosi szolgálata a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően orvosi és elsősegély nyújtási szolgáltatást biztosít a Rendezvényre.

10./ A Szervező a Rendezvény vonatkozásában felelősségbiztosítással rendelkezik. A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik, a Szervező nem felel továbbá a Látogató vagyontárgyainak elvesztése, megrongálódása miatt sem. Amennyiben a Látogatót a Szervező szerződéses partnerei (pl.: vendéglátóegységek) magatartása folytán vagy nekik felróható okból éri kár, úgy igényüket közvetlenül a szerződéses partnerrel szemben kötelesek érvényesíteni.

11./ A program és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

INFORMÁCIÓ

Honlap: www.efott.hu

Facebook: www.facebook.com/efott

E-mail: info@efott.hu

Jegy információ: jegy@efott.hu

 A jegy megvásárlása, illetve a karszalag átvétele az EFOTT Házirendje – adott személy általi – elfogadását is jelenti!

Kérjük, vigyázzatok magatokra és egymásra. Emlékezetes nyarat és jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

 

 

Általános Szerződési Feltételek

1.Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), tartalmazza a www.tickets.efott.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A Szolgáltató

Név: EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.

 

Képviselő neve: dr. Lasztovicza Gábor

Cégjegyzékszám: 01 09 901812

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adószám: 14391738 -2-41

Közösségi adószám: HU14391738

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Számlaszám: 10102244-30698500-01003005

IBAN számlaszám: HU1910122443069850001003005

E-mail cím: info@efott.hu

 1. A honlapon folytatott tevékenység

A www.tickets.efott.hu honlap azért jött létre, hogy a magyar felsőoktatási rendezvények jegyárusítása, szállás biztosítása, szolgáltatás nyújtás keretében, megvalósulhasson online keretek között. Az online jegyvásárlás lehetősége hatalmas előrelépést jelent az Intézmények rendezvényeinek életében, a honlap ezzel is segíti a felsőoktatási szféra fejlődését és a rendezvények szervezésének gördülékeny megvalósulását. A felület célja, hogy a jelenlegi és volt hallgatók kényelmesen, akár otthonról, csupán bankkártyájuk segítségével biztosíthassák be részvételüket a közösségi életben.

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A látogató megérkezik az oldalra, ahol ki kell választania, melyik – értékesítési időszakban lévő – esemény termékei közül kíván vásárolni. Az esemény kiválasztása után megjelennek az adott eseménynél elérhető fő termék-kategóriák, ide a látogató később is visszatérhet.

A megfelelő kategória kiválasztása után jelennek meg a vásárolható termékek, amelyeket a látogató kosárba tehet. Kosárba rakás előtt egyes termékeknél a vásárlótól adatokat kérhet be az oldal, ezek lehetnek adattípustól függően kötelező vagy opcionális mezők. Az adatok megadása után bizonyos termékeknél a rendszer felkínál kiegészítő termékeket is, amelyekből ugyancsak rakhat kosárba a vásárló.

A kosárban lévő termékeket a “Kosár” gombra kattintva tudja megtekinteni a vásárló, ahol az adott tételeket egyesével tudja törölni is.

A vásárlás folytatásához a “Pénztár” gombra kattintva eljut a vásárló az u.n. checkout oldalra. Itt a kötelező és opcionális személyes és számlázási adatok megadása után lehetőség van ellenőrizni a feladandó rendelést az összegző oldalon, ahol megjelennek a rendelni kívánt termékek, a megadott személyes adatok, illetve a fizetendő végösszeg.

A rendelés feladása előtt a vásárló kiválasztja a fizetési módot, majd feladja a rendelést. A rendelés csak abban az esetben adható fel, ha a kötelezően kitöltendő mezők hiánytalanul kitöltésre kerülnek, illetve a Fogyasztó elfogadja az ÁSZF-et és a hozzá tartozó Adatkezelési Szabályzatot, valamint az adott rendezvényre vonatkozó érvényes Házirendet. Ezután a rendszer tájékoztatja a Fogyasztót, hogy átirányítja a fizetési oldalra, amely fizetési módonként különbözik. Itt a Fogyasztó online fizeti a végösszeget, majd visszairányítja a sikeres/sikertelen rendelés oldalra. Sikertelen rendelés esetén az oldal tájékoztatja a vásárlót a hiba okáról, sikeres rendelés esetén pedig a siker tényéről. Sikeres vásárlás esetén a rendszer továbbá egy emailt is kiküld a vásárló korábban megadott email címére, amelyben a vásárlás részletei mellett a számla is megtalálható, a generált voucherekkel együtt.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Fogyasztót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Fogyasztó nem kapja meg 72 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szolgáltatás(ok) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

5.3.1. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazoló email, vásárló postafiókjába történő megérkezésével jön létre.

5.3.2. Az „EFOTT fesztiválra”, mint rendezvényre (továbbiakban: EFOTT fesztivál) vonatkozó külön rendelkezés:

A szerződés létrejötte alapján az EFOTT fesztiválra kiállított jegyek névre szólóak, azok nem átruházhatóak más személyre, kivéve a következőkben írtakat. A jegyek kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett www.tickets.efott.hu oldalon értékesíthetőek más személy részére, az ott meghatározott feltételek szerint.

A névre szóló elektronikus belépőjegyen–a Szolgáltató feltünteti a jegytulajdonos nevét; diákigazolványának vagy személyazonosító igazolványának,  útlevelének számát, vagy személyazonosító és vállalati igazolványának számát.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Fogyasztó által megadott email címre küldött elektronikus levél mellékleteként bocsájt a Fogyasztó rendelkezésére.

5.6. Fizetés

Bankkártyás fizetés

Ezen fizetési mód kiválasztása esetén a Barion Payment Zrt. rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. Az EFOTT Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetettnek megfelelően a vásárlást visszaigazoló email és annak mellékletét képező voucher és számla a vásárlást követően a lehető legrövidebb időn belül eljusson a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Mindazonáltal előfordulhatnak, olyan internet kimaradásból, szerverleállásból, egyéb technikai okokból felmerülő hibák vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemek, melyek megakadályozzák a csomag elektronikus kézbesítését. Ha az elektronikus levél tartalma nem egyezne meg a megrendelt szolgáltatásokkal, akkor azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a következő címen: EFOTT Kft. 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8. címen vagy e-mailben, az info@efott.hu címen.

Biztonsági okokból, minden bankkártyás rendelés ellenõrzés alá kerül. Annak érdekében, hogy rendelését érvényesnek tekinthessük, bizonyos esetekben kiegészítõ adatok kérhetõek.

 1. Elállási jog, a szolgáltatás elmaradása

6.1. Elállási jog

A www.tickets.efott.hu honlapon vásárolt belépőjegyek és szálláshely szolgáltatás kapcsán

elállási jog nem gyakorolható.

Jelen szolgáltatásra jótállás nem vonatkozik.

6.2. A szolgáltatás elmaradása

Amennyiben külső, el nem hárítható erő, akadály, járvány, háború, tűzvész, természeti

csapások, bármilyen hatósági, kormányzati döntés, vagy más hasonló okok miatt az adott

szolgáltatás nem lenne egészben, vagy részben teljesíthető (pl. egy adott rendezvény

megtartható), akkor a Szolgáltató a nem teljesített szolgáltatás(rész) már kifizetett ellenértékét

visszatéríti – a következő bekezdésekben írt feltételek mellett – a Fogyasztónak.

A szolgáltatás visszatérítése kizárólag a Fogyasztó általi kérelemre történik. A Szolgáltató a

szolgáltatás elmaradásakor határozza meg, és teszi közzé, hogy milyen formában és adatok

mellett lehet kérelmezni a szolgáltatás visszatérítését.

Abban az esetben, ha az adott szolgáltatás névre szóló (pl. névre szóló jegy), vagy az csak

adott személyre átruházható, akkor kizárólagosan a szolgáltatásra aktuálisan – igazoltan –

jogosult személy kérheti a visszatérítést.

A nem névre szóló szolgáltatás esetén a kérelmező személynek igazolnia kell, hogy milyen

jogalapon kéri a visszatérítést (pl. az ellenérték befizetője).

A visszatérítésre a szolgáltatás eredetileg megállapodott utolsó napját követően kerülhet sor,

az attól számított 45 (negyvenöt) napon belül, amikor a visszatérítéshez szükséges

valamennyi információ a Szolgáltató rendelkezésére áll a Fogyasztótól. Egyébként a

visszatérítési határidő addig nem kezdődik meg, amíg minden adat nem áll rendelkezésre a

Szolgáltatónál.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítésre kerülő ellenérték 3% + ÁFA, azaz három százalék plusz ÁFA összeget kezelési

költségként levonni ebből az összegből.

A Fogyasztó egyebekben, az előbb írtakon túl a szolgáltatás fentiek szerinti elmaradása esetén

semminemű igénnyel, így különösen kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató kárfelelősségét jelen pont szerinti esetekben, a jogszabályi keretek között, teljes

mértékben kizárja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

1) LEVÉL ÚTJÁN:

a Szolgáltató postacímére címezve: EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.

2) ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN:

jegy@efott.hu

8.Értelmező rendelkezések

8.1.1 A Panasz

Minden, a Panaszos által a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személyek, a szolgáltatásnak a Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó szóban vagy írásban közölt egyedi kérelem vagy reklamáció. Nem minősül panasznak, ha a Szolgáltatótól annak működésével, az általa folytatott tevékenységével kapcsolatosan vagy valamely konkrét ügyben kérnek általános tájékoztatást, felvilágosítást.

8.1.2 Panaszos

A Panasz benyújtására jogosult:

 1. a) a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló bármely Fogyasztó;
  b) a Fogyasztó helyett és nevében érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselője;
  c) valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységgel (pl. hirdetés, reklám, stb.) kapcsolatban kifogásolja.

A panaszok tartalma

Az írásban előterjesztett, illetve szóban előadott Panasznak kötelezően tartalmaznia kell:

 1. a) a Panaszos nevét és e-mail címét;
  b) a Panaszban érintett szolgáltatás számát;
  c) a Panasz rövid leírását;
  d) a Panaszos konkrét igényének megjelölését;
  e) a panaszfelvétel pontos időpontját;
  f) a panaszfelvétel módját;
  g) a megoldás leírását, illetve a végrehajtásért felelős személy megnevezését (amennyiben a panasz orvoslása azonnal megtörténik).

A panasz kezelése

A panaszok befogadása

A beérkező Panaszokat – a szóbeli panasz ügyintézése kivéteével – a Szolgáltató ügyintézője köteles a panaszfelvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) írásban rögzíteni. Egyebekben a Panaszok előterjesztésének formai követelményeire a jelen Szabályzatban meghatározottak az irányadók.

A Jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a Szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a telefonon vagy szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát; a Jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, valamint a Jegyzőkönyv felvevőjének aláírását.

A Szolgáltató valamennyi hozzá benyújtott Panaszt és az arról kiállított Jegyzőkönyvet a panasz-nyilvántartási rendszerében sorszámmal ellátva iktatja.

A Szolgáltató panasz-nyilvántartási rendszerében fel kell tüntetni

 1. a) a Panaszos által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;
  b) a Panasz benyújtásának időpontját;
  c) a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló javaslat leírását;
  d) a Panasz megoldására vagy rendezésére szolgáló intézkedés teljesítési határidejét és annak végrehajtásért felelős személy megnevezését.

Az egyes panaszok benyújtásakor a Szolgáltató ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy az adott panasz a jelen Szabályzat 8.1.2. pontjában meghatározott Panaszos által került-e benyújtásra, illetőleg, hogy a benyújtott Panasz megfelel-e a jelen Szabályzat 8.1.1 pontjában, valamint az Fgytv. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a Panaszt nem arra jogosult személy terjesztette elő, a Szolgáltató írásban felhívja erre a Panaszt benyújtó személy figyelmét a Panasz egyidejű elutasítása és az érintett Fogyasztó értesítése mellett. Amennyiben a Panasz nem felel meg a fentiekben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, a Szolgáltató a benyújtott Panaszt elutasítja. Az elutasítás tényeiről és annak indokairól a Panaszost köteles a Szolgáltató a Panasz elbírálását követően haladéktalanul értesíteni.

A Panasszal kapcsolatos ügyintézés

A szóbeli Panasz ügyintézése

Tekintettel a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi tevékenységére és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására a Panaszos szóbeli Panasz előadására kizárólag telefonos úton kerülhet sor a jelen Szabályzat 8.1. 3) pontjában meghatározott időpontokban.

A szóbeli Panaszt a Szolgáltató ügyintézője köteles azonnal megvizsgálni, és amennyiben a szóbeli megoldási javaslata eredményes és a Panaszos azt elfogadja, szükség szerint orvosolni. Ha a Panasz a szóbeli tájékoztatás útján azonnal orvoslásra került, a Szolgáltató ügyintézője eltekinthet a Jegyzőkönyv felvételétől.

Amennyiben a Fogyasztó a szóban előadott panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató ügyintézője a Panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles a Jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy az aláírásával ellátott másolati példányát a Panaszosnak postai úton a rendelkezésére bocsátani, egyebekben pedig a jelen Szabályzatban meghatározott az írásbeli panasz kezelésének szabályait kell alkalmazni.

Az írásbeli Panasz ügyintézése

A Szolgáltató az írásbeli panaszok kezelése során írásbeli panaszként tekint a levél, az elektronikus levél vagy telefax útján előterjesztett Panaszra, továbbá bármely egyéb olyan eszköz útján előterjesztett Panaszra, amely a Szolgáltató számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítésé

A Panaszos által benyújtott írásbeli Panaszt a Szolgáltató megvizsgálja, elbírálja és az arról alkotott álláspontját megindokolva a Panaszosnak az általa megadott elérhetőségen legfeljebb harminc napon (30 nap) belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a válasza másolati példányát és a panaszról felvett jegyzőkönyvet három évig (3 év) köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni

Amennyiben a Panaszos a Szolgáltató által a válaszlevélben foglalt megoldási javaslatot elfogadja, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül intézkedik a panasz kiküszöböléséről, ellentétes esetben tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről.

A Panasz elutasítása

A Szolgáltató a Panaszt elutasítja, amennyiben az:

 1. a) alaptalan;
  b) hiányosan került benyújtásra;
  c) nem felel meg a jelen Szabályzat és az Fgytv. 17/A.§ (2) bekezdésében meghatározott Panasz fogalmi elemeinek;
  d) nem a jelen Szabályzatban meghatározott Panaszos nyújtja be.

A Szolgáltató a Panasz elutasítása esetén is köteles tájékoztatni a Panaszost a jelen Szabályzatban meghatározott módon azzal, hogy a válaszlevélben megjelöli, hogy a Panaszával mely szervezeteknél, milyen elérhetőségeken kezdeményezhet jogorvoslati eljárást.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Panaszkezelési szabályzat tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály megváltozik, úgy a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni mindaddig, ameddig a jelen Szabályzat módosítása meg nem történik.

8.1.3 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Békéltetői testületi eljárásban:

A Panaszos lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Bíróság előtti eljárásban:

A Békéltető Testület illetékességi területén illetékes Fővárosi, illetve megyei  Törvényszék

9.Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

9.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. december 1.

 

 1. számú melléklet

 

Adatkezelési Szabályzat

 Elfogadta az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-901812, adószám: 14391738-2-41, tel.: 06/1/798-8134, e-mail cím: info@efott.hu)(továbbiakban: Adatkezelő) 2021. április 12-én

1./ Általános rendelkezések

 A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya Adatkezelő által szervezett Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) elnevezésű zenei fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) megrendezésével összefüggésben az Adatkezelő birtokába került személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) az Európai Parlament és Tanács  (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR)  és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján.

Jelen Szabályzat rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek révén az Adatkezelő biztosítja, hogy a Rendezvénnyel összefüggésben nyújtott szolgáltatások során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyiségi jogai ne sérüljenek.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a www.efott.hu honlapon.

2./ Adatkezeléssel érintettek köre:

Azon természetes személyek (továbbiakban: érintett), akik az www.efott.hu oldalon (továbbiakban: honlap) kifejezetten a hírlevél szolgáltatásra regisztrálnak, továbbá, akik a Rendezvényen való részvételre feljogosító belépőt a honlapon elérhető jegyértékesítési oldalon vásárolják meg.

 3./ Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az érintettek önkéntesen megadott személyes adatait az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő alábbi célokból tartja nyilván és kezeli: a Rendezvényre jegyértékesítés,  Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; Rendezvénnyel kapcsolatos  esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás; a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás, hírlevélküldés-reklámcélú- tájékoztatás;   statisztikák készítése.

Adatkezelő a Rendezvényre történő jegyértékesítés során feltünteti a jegyen jegytulajdonos nevét;  diákigazolványának vagy személyazonosító igazolványának, útlevelének számát, vagy személyazonosító és vállalati igazolványának számát..

4./ Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása:

Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintettek által az adatkezelésre vonatkozó megfelelő tájékoztatás birtokában adott előzetes, önkéntes hozzájárulás, továbbá az érintett felé a Rendezvény, mint szolgáltatás szerződésének teljesítése.

Az adatok forrása az érintettek által önkéntesen megadott adatok.

Az érintett személyes adatainak az online jegyértékesítési felületen való megadásával, vagy a hírlevélküldés-reklámcélú tájékoztatásra  való feliratkozással,a jelen szabályzat ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy az általa önkéntesen átadott személyes adatait az Adatkezelő, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Amennyiben az érinttett adatait az on-line jegyértékesítési felületen megadja, akkor adatait a Rendezvényre történő jegyértékesítés, a Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; a Rendezvénnyel kapcsolatos  esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás és statisztikák készítése céljából kerülnek kezelésre. Az érintett tudomásul veszi, hogy adatai egy hozzájárulással – az előbbiek szerinti több adatkezelési célra történő – kezelését fogadja el a vásárlással.

Amennyiben az érintett a hírlevélküldés-reklámcélú tájékoztatásra iratkozik fel, akkor adatai hírlevél kiküldése és reklámcélú tájékoztatás és staisztikák készítése céljából kerülnek kezelésre. Az érintett tudomásul veszi, hogy adatai – egy hozzájárulással az előbbiek szerinti több adatkezelési célra történő – kezelését fogadja el a feliratkozással.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.

5./ Az érintettekre vonatkozó adatok, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki:

Hírlevél-reklámcélú tájékoztatásra feliratkozás esetén:

On-line jegyértékesítési felületen adatok megadása esetén:

A fentiek szerinti adatok átadása az Adatkezelő részére a jegyértékesítési szerződés megkötésének, illetve az érintett felé vállalt egyéb szolgáltatások (hírlevélküldés-marketing tájékoztatás) teljesítésnek előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud jegyértékesítésre szerződést kötni, és egyéb szolgáltatásokat sem igénybe venni.

Az adatkezelés a regisztrációs felület (hírlevél-reklámcélú tájékoztatásra feliratkozás vagy online  on-line jegyértékesítési felületen adatok megadása) kitöltésével veszi kezdetét és a kitöltéstől számított két év elteltével szűnik meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő az érintettek személyes adatait vissza nem állítható módon véglegesen törli.

6./ Továbbított adatok fajtája:

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

7./ Az Adatkezelő munkavállalóinak kötelezettségei az adatkezelés során:

Az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelési szabályzat betartása az Adatkezelőre, annak valamennyi munkavállalójára – ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban: munkavállaló) kötelező érvényű az érintettek személyes adatainak kezelése során.

A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel, illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely, a munkaviszony során megismert, az érintettekkel kapcsolatos személyes adatot.

A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével közölhet. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot csak a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon történik.

A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.

Az Adatkezelő tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat betartásáért az ügyvezető a felelős.

8./ Az adatkezelés technikai lebonyolítása:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag elektronikus úton, magyarországi szervereken tárolja, a személyes adatok sem hazai, sem harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek átadásra.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatok vis maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.

 9./ Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.

Személyes adatainak kiegészítését: ha a személyes adat a kiegészítésre szorulnak, és a kiegésztendő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.

Személyes adatainak törlését: a személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Személyes adatainak zárolását: törlés helyett az Adatkezlő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Személyes adatainak hordozhatóságát: az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az érintett Adatkezelőtől, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult továbbá panszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az által jogellenesnek vélt datkezeléssek kapcsolatosan.

10./ A hírlevélküldés-reklámcélú tájékoztatásra  vonatkozó különös szabályok

Az Adatkezelő az érintettek részére elsősorban az adatkezelés céljával, valamint az általa nyújtott, a Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő, a szolgáltatások igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küld.

Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás egyben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulásnak minősül, ami alapján az Adatkezelő jogosult az érintett megadott elektronikus levélcímére közvetlenül reklám, marketing tartalmú megkereséseket továbbítani. Az érintett a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat küldjön.

Amennyiben az érintett nem kíván a jövőben reklámnak minősülő üzeneteket kapni, ezt az Adatkezelő által küldött hírlevélben felkínált lehetőség igénybevételével lemondhatja, valamint személyesen vagy az Adatkezelőnek címzett postai, illetve elektronikus levélben kifejezetten megtilthatja a reklám tartalmú megkeresések küldését.

11./ Záró rendelkezések

A honlap felkeresése esetén a Fogyasztó IP-címe regisztrálásra kerülhet, a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban nem teszik lehetővé, hogy az Adatkezelő a Fogyasztó személyes adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal az első látogatás során ún. “cookie”-t telepíthet a Fogyasztó számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A “cookie” letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem válnak megjeleníthetővé.

Harmadik fél által üzemeltetett honlapokkal sütiket nem cserélünk, és nem engedjük azokat honlapunkra.

A Google analitika (Google analytics) működése honlapunkkal kapcsolatosan engedélyezett. Ezáltal információkat kapunk arról, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. A honlap látogatási szokásait a Google analitika anonimizált felhasználók alapján állítja össze, Mi nem engedélyezzük, hogy a Google az Ön átadott adatait felhasználja (akár saját céljaira felhasználja vagy bárkivel megossza).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő www.facebook.com közösségi oldalon megtalálható profilját követő természetes személyek azon személyes adatait, amelyekhez az Adatkezelő jogosult hozzáférni, megismerni semmilyen módon nem kezelheti vagy továbbíthatja. Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az általa a Rendezvényen készített kép- és hangfelvételt a közösségi oldalon, saját profilján közzéteheti, akkor is, ha azon az érintett egyedileg azonosítható módon jelenik meg. Az érintett a Rendezvényen való részvételével összefüggésben közzétett felvétel eltávolítását kérheti az Adatkezelőtől amennyiben személyiségi jogai sérültek.

Az Adatkezelőt az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , az Európai Parlament és Tanács  (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen adatkezelési szabályzat  napjától visszavonásig érvényes.

Budapest, 2021. december 21.